Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van; Ten Barge Opleidingen VOF, handelend onder de naam Rijlesharderwijk gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn op 1-4-2016 onder nummer 69514089.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door Ten Barge Opleidingen worden aangeboden.

1.2 Onder opleidingen worden in deze voorwaarden verstaan alle opleidingen en cursussen die worden gegeven door Ten Barge Opleidingen en door alle ondernemingen die bij Ten Barge Opleidingen zijn aangesloten. Een opleiding bestaat uit een aantal theoretische- en/of praktische lessen.

1.3 Onder leerling wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die deelneemt aan een of meerdere opleidingen als bedoeld onder 1.1.

2. INSCHRIJVING

2.1 De leerling kan zich uitsluitend inschrijven door gebruik te maken van het door Ten Barge Opleidingen verstrekte inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Ten Barge Opleidingen geretourneerd te worden.

2.2 Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het door de leerling ondertekende inschrijfformulier is ontvangen.

2.3 Indien voor inlevering van het ingevulde inschrijfformulier de lessen van de betreffende opleiding al zijn aangevangen, wordt de inschrijving geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de eerste les.

2.4 Inschrijving kan voor één of meerdere opleidingen plaatsvinden.

2.5 Ten Barge Opleidingen behoudt zicht het recht voor om haar motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

3. BETALING

3.1 Het verschuldigde opleidingsgeld wordt middels een bij inschrijving verstrekte automatische machtiging geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen is. De leerling is op het moment van incasso verplicht voldoende saldo op zijn rekening te hebben. Bij stornering van geïncasseerde bedragen zal per keer €15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.2 Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, is de leerling zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. Indien de leerling in gebreke is dient hij aan Ten Barge Opleidingen alle kosten welke betrekking hebben op het incasseren van de vordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke kosten, te vergoeden. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €100,00 alles vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. Daarboven is de leerling indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke bedraagt 1,5% per maand. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
Iedere betaling zal, ongeacht enige door de leerling bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de leerling aan Ten Barge Opleidingen in de navolgende volgorde: 1. de kosten van executie; 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten; 3. de rente; 4. de schade; 5. de hoofdsom.

3.3 In geval van medeondertekening van het inschrijfformulier zal Ten Barge Opleidingen het verschuldigde opleidingsgeld factureren aan de medeondertekenaar, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijfformulier is aangegeven dat de factuur naar de leerling gestuurd dient te worden. Wanneer om welke reden dan ook de medeondertekenaar niet tot betaling van het verschuldigde zal of kan overgaan, wordt de leerling verantwoordelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde cursusgelden en bijkomende kosten. Zowel de medeondertekenaar als de leerling zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor volledige betaling van het verschuldigde.

4. ANNULERING / HERROEPINGSRECHT

4.1 Annulering van een praktische (rij)les dient 24 uur van tevoren bij de rijinstructeur plaats te vinden. Indien later dan 24 uur wordt geannuleerd, dan wordt het rijtarief voor de geplande les in rekening gebracht.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Ten Barge Opleidingen sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.

5.2 Indien Ten Barge Opleidingen ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven lesdata, zal Ten Barge Opleidingen zich volledig inzetten voor een deugdelijke oplossing. Indien dit door geval van overmacht niet lukt, is Ten Barge Opleidingen niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.

5.3 Ten Barge Opleidingen is niet aansprakelijk voor het niet tijdig behalen en het niet met goed gevolg afleggen door de leerling van de benodigde certificaten, respectievelijk toetsen en het, al dan niet ten gevolge daarvan, niet tijdig of met goed gevolg kunnen deelnemen aan een (praktijk-)examen.

5.4 Ten Barge Opleidingen is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een leerling als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren leidt, tenzij de verzekering van Ten Barge Opleidingen dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van Ten Barge Opleidingen valt.

6. VERPLICHTING LEERLING

6.1 De leerling is gedurende de looptijd van de lessen verplicht adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk door te geven aan de rijinstructeur.

6.2 De leerling verklaart enerzijds dat hij de wettelijke minimum leeftijd voor het onder toezicht besturen van een lesvoertuig, momenteel 16,5 jaar, overige categorieën 18 jaar, heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen (tevens bromfietsen en brommobielen) niet is ontzegd, noch dat zijn rijbewijs is ingevorderd.

7. INHOUD OPLEIDINGEN

7.1. De inhoud en opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de verstrekte informatie. Wijzigingen zijn voorbehouden.

8. KLACHTEN/GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Klachten kunnen schriftelijk per brief of per mail door leerlingen worden ingediend bij de rijinstructeur van de vestiging te Harderwijk.

8.2 Na ontvangst van een klacht, stuurt Ten Barge Opleidingen binnen 5 werkdagen een bevestiging toe met daarbij informatie over de klachtenprocedure.

8.3 De termijn die Ten Barge Opleidingen hanteert voor het afhandelen van de klacht is uiterlijk 10 werkdagen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de leerling hiervan, binnen de gestelde termijn, in kennis worden gesteld. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

8.4 Indien de leerling van mening is dat zijn klacht niet afdoende wordt of is behandeld, dan kan hij daartoe in contact treden met de algemeen directeur van Ten Barge Opleidingen.

8.5 Indien de klacht hierna nog niet naar wens is afgehandeld kan de leerling zich wenden tot een onafhankelijke partij t.w. de BOVAG.

8.6 Het uiteindelijke oordeel van de onafhankelijke partij is bindend; consequenties worden snel afgehandeld.

8.7 Er is sprake van een geschil, zodra Ten Barge Opleidingen of een leerling dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied de betreffende vestiging is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

8.8 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.9 De bewaartermijn van onze klachtenadministratie is 7 jaar.

9. GEHEIMHOUDING/VERTROUWELIJKHEID

9.1 Onder vertrouwelijke informatie in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval gerekend: informatie en gegevens welke vallen onder de Wet bescherming Persoonsgegevens; informatie welke door wet- en regelgeving – bijvoorbeeld in verband met staatsveiligheid, beroeps- en/of bedrijfsgeheim – als vertrouwelijk wordt aangemerkt; informatie welke uitdrukkelijk als vertrouwelijk door één der partijen is aangemerkt; informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van partijen rusten; informatie waarvan partijen het vertrouwelijk karakter moeten inzien.

9.2 Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie, welke zij van de andere partij ter beschikking heeft gekregen, slechts te gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is.

9.3 Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij informatie zoals bedoeld in dit artikel aan derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst.

9.4 Ten Barge Opleidingen draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de leerling zo goed als redelijk mogelijk beveiligd wordt tegen toegang door onbevoegde derden.